சொர்ணபுரி கிராமத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு

மன்னார் சொர்ணபுரி கிராமத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது…