தாராபுரம் சையித் சிட்டியில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு

மன்னார் தாராபுரம் சையித் சிட்டி கிராமத்தினரை சந்தித்துக் கலந்துரையாடிய போது..