பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமானின் நிதியிலிருந்து 1 கி.மீ. நீளமான பாதை

அனுராதபுர மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமானின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியிலிருந்து ராஜாங்கன பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட அலி வங்குவ கிராமத்தில் 1 கி.மீ. நீளமான பாதையினை புனர் நிர்மாணம் செய்வதற்கான வேலைகள் 2019.02.10 அன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்  இஷாக் ரஹுமானினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.